به سایت انجمن اسلامی دانشجویان 1348 خوش آمدید

سیاسی

مجمع پنجاه سالگی انجمن اسلامی

مراسم پنجاه سالگی انجمن اسلامی دانشجویان 1348 با حضور نمایندگان مجلس و اعضای فعال انجمن اسلامی  برگزار شد