نشریه سلام

نشریه رسمی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران
مدیرمسؤل:مصطفی سلطانی
شورای سردبیری:میثم بیرانوند-فروغ آسایش

 

کد اخبار