انجمن اسلامی دانشجویان1348

گزارش تصویری اردوی میثاق یاران3

/post-49/

اردوی تشکیلاتی زیارتی میثاق یاران3 انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از تاریخ20 الی26 شهریورماه در شهر مشهد مقدس برگزار گردید.

التوصیات الواجبات!

/post-48/

التوصیات الواجبات! و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه چینان خرمن سخن دانی و صرافان سر بازار معانی و چابک سواران میدان دانش, توسن خوش خرام سخن را بدینگونه به جولان در آورده اند که در دارالعلومی بهشتی نام, دانش آموختگانی هر ساله وارد شدندی که دنیا مانند آن ها...

کد اخبار