ترمک

التوصیات الواجبات!

/post-48/

التوصیات الواجبات! و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه چینان خرمن سخن دانی و صرافان سر بازار معانی و چابک سواران میدان دانش, توسن خوش خرام سخن را بدینگونه به جولان در آورده اند که در دارالعلومی بهشتی نام, دانش آموختگانی هر ساله وارد شدندی که دنیا مانند آن ها...

کد اخبار