حلب

"حلب آزاد شد امّا..."

/post-65/

یادداشت دبیرسیاسی انجمن اسلامی دانشجویان1348 پیروزی نیروهای مقاومت در عرصه ی میدانی با فرماندهی سردار قاسم سلیمانی از یک سو و اعتراف غربگرایان به شکست تئوری اعتماد از سوی دیگر، بیش از پیش درست و غلط را به مردم نشان داده است. در این میان امّا عملکرد برخی غربگرایان که گویا بدجوری از مدافعین...

کد اخبار