روپوش کثیف

روپوش کثیف(نامه سرگشاده انجمن اسلامی دانشکده علوم تغذیه وصنایع غذایی )

/dirty-overalls-of-the-islamic-society-of-nutritional-sciences-school-of-open-letter-from-food-indust/

جناب آقاي دکتر قاضي زاده هاشمي وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکي سلام عليکم همانگونه که مستحضريد، در عصر حاضر اهميت شعار «پيشگيري مقدم بر درمان» است، برهمگان محرز شده و جوامع و دولت ها، به خصوص در کشورهاي در حال توسعه براي افزايش کيفيت سلامت جامعه خود به اين امر توجه ويژه اي دارند....

کد اخبار