فرهنگی

فضا بس ناجوانمردانه سنگین است!!!

/post-69/

یادداشت علیرضا حاتمی در روزنامه جوان فضا بس ناجوانمردانه سنگین است!!! دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران فارغ از نام ونشانش این روز ها از فضای سنگین فرهنگی حاکم بر فعالیت های دانشجویی و تشکلی می نالد . دخالت های بی مورد معاونت مربوطه ، نظارت های سنگینی که انگار به دانشجو دیکته می کند...

کد اخبار