مصاحبه دبیر صنفی با خبرگزاری فارس

مصاحبه دبیر صنفی انجمن اسلامی دانشگاه حمید فریدونی دبیر صنفی انجمن اسلامی دانشجویان ۱۳۴۸ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس، گفت:بعد از اتفاقاتی که با افزایش قیمت بنزین رخ داد و اعتراضاتی که صورت گرفت مسئولین گفتند این تغییر در قیمت سوخت برای اجرای عدالت در بین جامعه و […]