شفاف قسمت پانزدهم

شفا(ف) تامین مالی  اطمینان از پایداری منابع مالی در حوزه سلامت توسط افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی و منابع عمومی حاصل میگردد. 📈بررسی حساب های ملی سلامت نشانگر افزایش سهم هزینه های سلامت از تولید ناخالص داخلی از ۳.۶ درصد به ۹.۱ درصد رسیده است ✳️بهبود نظام مالی سلامت، ترکیبی از “کسب اطمینان […]